لیست هیات امنا موسسه حامیان:

 

احمد فامیل دردشتی

حسن آجودانیان   

مهدی رقایی

رحیم آذربایجانی

مرتضی آرسته

محمد اقارب پرست

عباسعلی بصیرت

حبیب الله بهرامی

کریم بیگی

مهدی جمالی نژاد

سیدمرتضی حسام نژاد

کورش خسروی

عباس دهکردی

علیرضا ذاکر اصفهانی

علی رجالی

جعفر رضاشهرضا

محمدرضا رقایی

علی سلامتیان

حسین سیستانی

علی فضیلتی

سیدمحمد قلمکاریان

مهدی گرجی

علی محمودزاده

ابراهیم مسکین

صدرالدین مشکوتی

جمال ملک نایینی

سیدمسعود میردامادی

علیرضا نریمانی

احمد ورد

عبدالرضا یوسفیان