مدیر عامل موسسه حامیان:

 

 

m.roghaee1

مهدی رقایی

کارشناس علوم سیاسی

کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرایی:

مدیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

مشاور استاندار اصفهان

رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

سوابق مدیریتی وزارت کشور