اعضا هیات مدیره و بازرسین موسسه حامیان :

 

احمد فامیل دردشتی رئیس هیات مدیره

سیدمرتضی حسام نژاد نائب رئیس هیات مدیره

حسن آجودانیان خزانه دار

مهدی رقایی عضو هیات مدیره و مدیرعامل

کورش خسروی عضو هیات مدیره

علی رجالی عضو هیات مدیره

احمد ورد عضو هیات مدیره

علی فضیلتی عضو علی البدل هیات مدیره

محمد اقارب پرست عضو علی البدل هیات مدیره

حبیب الله بهرامی بازرس اصلی

علی محمودزاده بازرس علی البدل