شرایط حمایت از ایده:

 .

aa

برخورداری از تیم قوی و باانگیزه

.

bb

 انجام اقدامات اجرایی برای تولید محصول یا خدمت قبل از ارسال آن (شامل سوابق، نمونه محصول، اخذ مجوزها و …)

.

dd

طرح مورد نظر باید در حوزه کارآفرینی اجتماعی (Social Entrepreneurship) و  یا کسب وکار اجتماعی (Social Business) قرار گیرد یا دارای تاثیرات مثبت و موثر اجتماعی (Social Impact) باشد.

.

ee

 پر کردن فرم مشخصات طرح کارآفرینی اجتماعی و تحویل مدارک

.

ff

پذیرش طرح در شورای راهبری و شورای توسعه کارآفرینی