Slide2.

.

لیست طرح های مورد حمایت از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

همه طرح ها1

 

..

..

برای اطلاع بیشتربرای مشاهده طرح های مورد حمایت cursor_10-512 کنید.

,

sprout

,

شما نیز اگر طرحی با مشخصات مذکور دارید و به حمایت های “حامیان” نیاز دارید

طرح های کارآفرینی اجتماعی و کسب وکار اجتماعی

خود را برای ما ارسال کنید.

 

.