زباله موادغذایی ایرانی‌ها معادل ۶٠‌درصد درآمد نفتی ارزش دارد

زباله موادغذایی ایرانی‌ها معادل ۶٠‌درصد درآمد نفتی ارزش دارد

آمارهای تکان‌دهنده فائو ازضایعات غذا در ایران زباله موادغذایی در ایران معادل ١٠ کشور اروپایی – زباله موادغذایی ایرانی‌ها معادل ۶٠‌درصد درآمد نفتی ارزش دارد ایرانی‌ها به اندازه ١٠ کشور اروپایی موادغذایی دور می‌ریزند. براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، ضایعات موادغذایی در ایران معادل ٣۵‌میلیون تن است این درحالی است که در اتحادیه […]