انواع کارآفرینی

انواع کارآفرینی

 کارآفرینی فردی: کارآفرین مستقل: فردی که مسئولیت اولیه وی، جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول و یا خدمات جدید می باشد(Moradi,2007). کارآفرینی درون سازمانی: […]